fbpx
 

ABC Podatnika25 września, 2023by kasia SłomkaABC PODATNIKA- FAKTURY VAT

https://ksksiegowosc.pl/wp-content/uploads/2023/09/Ciemnozielone-Akwamaryn-Turkusowe-Wyraziste-Recznie-Rysowane-Elementy-Cechy-Marki-Zdjecie-w-Tle-na-Facebooka-1280x721.png

ABC PODATNIKA – FAKTURY

stan prawny na 25.09.2023 roku

CZYM JEST FAKTURA

Faktura to dokument sprzedaży potwierdzający zaistniałą transakcję pośredniczących ze sobą stron. Faktura może być wystawiana w formie elektronicznej, jak i papierowej. Wystawienie i przekazanie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego ( źródło : wikipedia )

RODZAJE FAKTUR

Faktury dzielimy na :

– faktury podstawowe

– faktury zaliczkowe

– faktury uproszczone

– refakturowanie

– samo fakturowanie

– faktury VAT marża

– faktury VAT RR

– faktura pro forma

– faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych

Z uwagi na złożoność tematu , w kolejnych wydaniach ABC PODATNIKA omówię szerzej faktury zaliczkowe, uproszczone, korygujące  oraz faktury pro forma.

MOMENT WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

Fakturę wystawia się nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, ale nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę. To zasada ogólna, mająca wiele wyjątków.

WAŻNE – nie ma obowiązku wystawienia faktury konsumentowi, chyba, że o to poprosi. Klient powinien się określić w trakcie zakupu, czy dokonuje transakcji jako osoba prywatna, czy firma. W przypadku wystawienia paragonu bez NIP, nie można do takiej transakcji wystawić faktury. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, należy ponieść sankcje w postaci podwójnego wykazania tej sprzedaży w rejestrze, a tym samym zapłacie podatku VAT w podwójnej wysokości.

CZYM SĄ FAKTURY ELEKTRONICZNE

Fakturą elektroniczną jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym, na przykład PDF, JPG, XML. Faktury elektroniczne powinny zawierać te same pozycje, co faktury papierowe. Od tych „ tradycyjnych” różnią się jedynie sposobem przesłania. Faktury elektroniczne można przesłać do odbiorcy za pośrednictwem np. poczty elektronicznej lub udostępnić do samodzielnego pobrania np. na serwerze.  Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy. Przepisy nie określają formy takiej akceptacji. Klient może wyrazić taką zgodę, na przykład podpisując umowę lub akceptując regulamin sprzedaży.

JAKIE INFORMACJE POWINNA  ZAWIERAĆ FAKTURA

Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać:

– datę  wystawienia faktury

–  kolejny numer, zgodny z obowiązującą w firmie numeracją *

– imiona i nazwiska lub nazwę sprzedawcy i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy**

– numer NIP sprzedawcy

– numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (w przypadku transakcji UE VAT-UE)

– datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktur

– nazwę (rodzaj) towaru lub usługi

– miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług

– cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)

– kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto

– wartość sprzedaży netto

– stawkę i wartość podatku***

– sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku

– kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku

– kwotę należności ogółem

* rodzaj stosowanej numery zależy od przyjętych zasad w firmie. Może to być numeracja np. w ujęciu miesięcznym lub rocznym . Należy pilnować , aby faktury miały następujące po sobie kolejne numery, nie dublować ani nie pomijać numeracji, oraz aby przyjęte zasady stosować przez cały rok podatkowy.

** w przepisach nie ma szczegółowego unormowania, jaki adres powinien być zawarty na fakturze. Urzędy Skarbowe stoją na stanowisku, że jeżeli działalność jest wykonywana w miejscu zamieszkania- to na fakturze powinien się znaleźć ten adres. Jeżeli firma posiada główne miejsce prowadzenia działalności- to na fakturze należy umieścić ten adres. Ten adres powinien być zgłoszony w CEiDG.

*** stawka VAT 0% dotyczy transakcji zagranicznych. Dla podatników nie będących VAT-owcami jest dedykowana stawka zw. Różnicy w wartości podatku nie ma, ale dla Urzędów Skarbowych różnica może okazać się istotna. Podobnie jest ze stawką np. Pamiętajmy zatem, iż podatnik VAT zwolniony na fakturze stosuje ZAWSZE stawkę zw.

Dodatkowe obowiązkowe adnotacje na fakturze

W niektórych sytuacjach, na fakturach należy obowiązkowo umieścić dodatkowe informacje tj :

–  metoda kasowa – stosuje się ją  w odniesieniu do małych przedsiębiorców, którzy wybrali metodę  kasową

– samofakturowanie – stosuje się w przypadku, gdy nabywca wystawia fakturę w imieniu sprzedawcy

– mechanizm podzielonej płatności MPP– w przypadku faktur na kwotę powyżej 15 tys. zł, dokumentujących sprzedaż towarów lub usług objętych obowiązkowym MPP – o mechanizmie podzielonej płatności pisałam w artykule 

– procedura marży dla biur podróży – w przypadku świadczenia usług turystycznych, gdzie podstawę opodatkowania stanowi kwota marży

– procedura marży – towary używane/procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki/procedura marży – dzieła sztuki – w przypadku towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków oraz dzieł sztuki, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży

– nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres i numer, za pomocą którego jest identyfikowany na potrzeby podatku – w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego.

FAKTURA WYSTAWIONA W JĘZYKU OBCYM

Faktury wystawione w języku obcym nie muszą być tłumaczone na język polski. Kwoty wyrażone w walutach obcych przelicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Polski podatnik może wystawić fakturę w języku obcym oraz obcej walucie. WAŻNE- rozliczenie VAT musi się odbywać na PLN