fbpx
 

KsięgowośćTarcza COVID27 grudnia, 2020by kasia SłomkaPFR 2.0 – wszyscy czekają, nie wszyscy skorzystają

W styczniu 2021 planowane jest uruchomienie możliwości składania wniosków w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.O.

Możliwość składania wniosków poprzez bankowość elektroniczną zadeklarowało wszystkie 18 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych, które uczestniczyły w programie Tarcza Finansowa PFR 1.0.

Wartość pomocy przeznaczona dla polskich firm w ramach Tarczy PFR 2,0 szacowana jest na 35 mld.zł. , a rozpoczęcie przyjmowania wniosków planowane jest na  15 stycznia 2021 roku.

Poniżej prezentuję założenia Tarczy Finansowej PFR 2.0, które jak sama nazwa wskazuje są jedynie założeniami i mogą ulec zmianie.

Tarcza dla MIKROFIRM  

-przeznaczona będzie dla firm  zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności ( lista branż poniżej )

– obrót lub suma bilansowa za 2019 rok nie mogły przekroczyć 2 mln.euro

– wysokość subwencji ma wynieść 18 tys. zł lub 36 tys. zł  na zatrudnionego, do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Kwota subwencji  ma być iloczynem liczby zatrudnionych na dzień na 30 września 2020  r. oraz kwoty bazowej subwencji.

– wysokość subwencji uzależniona będzie od liczby pracowników i spadku obrotów- wymagany spadek przychodów to min. 30% w okresie IV-XII lub X-XII 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku

– subwencja będzie bezzwrotna , pod warunkiem prowadzenia działalności na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz  utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w 2021 roku w porównaniu do roku 2020.

Tarcza dla MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM  

-przeznaczona będzie dla firm  zatrudniających do 249  pracowników z 38 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności ( lista branż poniżej )

-obrót za 2019 rok nie mógł przekroczyć 50 mln.euro,  zaś suma bilansowa za 2019 rok – 43 mln.euro

– o wsparcie z Tarczy PFR 2.0 będą mogły ubiegać się firmy, które w okresie IV-XII lub X-XII 2020 roku odnotowały spadek obrotów o min 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku

– maksymalna wartość subwencji nie będzie mogła przekroczyć 3,5 mln zł . Jej wysokość jest zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto.

– maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie będzie mogła wyższa niż 72 tys. złotych na jednego pracownika

-subwencja będzie bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

  • utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,
  • rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie.
  • przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.

 

ZASADY WYKORZYSTANIA SUBWENCJI :

 

– Środki można będzie wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników.

– Z otrzymanych środków nie będzie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.

– Zakaz przeznaczania otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

– Z otrzymanych środków nie będzie można finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji.

 

LISTA PKD OBJĘTYCH SUBWENCJĄ

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A Działalność agentów turystycznych

79.11.B Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

86.90.A. Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D Działalność paramedyczna

90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z Działalność muzeów

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji