fbpx
 

ABC Podatnika19 września, 2023by kasia SłomkaPŁATNOŚCI GOTÓWKOWE, BIAŁA LISTA VAT, MPP

ABC PODATNIKA – PŁATNOŚCI

stan prawny na 18.09.2023 roku

PŁATNOŚCI GOTÓWKOWE

Limit płatności gotówkowych dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami wynosi obecnie 15000,00 zł  – oznacza to, że płatność gotówką za transakcje przekraczające kwotę 15000,00 zł brutto będzie wykluczała ujęcie tego wydatku w kosztach uzyskania przychodu. Zatem za wszystkie faktury o wartości 15000,00 zł lub wyższej przedsiębiorca powinien płacić przelewem, aby dany wydatek mógł być uznany za koszt.

Transakcje w walutach obcych przeliczane są na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień danej transakcji. W związku z tym przeliczeń na PLN należy dokonywać indywidualnie do konkretnej transakcji.

WAŻNE– za jedną transakcję można uznać również, w uzasadnionych przypadkach, kilka wpłat w ramach np. jednej umowy, jednego zamówienia. Jeżeli łączna wartość tych wpłat przekracza 15000,00 zł- należy je opłacić przelewem.

Przykład- Pan Jerzy zwarł umowę, w ramach której będzie otrzymywał wynagrodzenie w cyklach kwartalnych – 4 razy po 10000,00 zł. Mimo, iż jednorazowa kwota transakcji nie przekracza 15000,00 zł , to dotyczy ona jednej umowy, której wartość przekracza kwotę limitu ( 40000,00 zł ) i płatności za taką transakcję powinny się odbywać przelewem już od pierwszej zapłaty ( a nie dopiero po przekroczeniu limitu ) .

WAŻNE-  w 2024 roku limit dotyczący płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami miał zostać obniżony do poziomu 8000,00 zł. Na razie rząd wycofał się z tego pomysłu.

 

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT

Biała lista podatników VAT zaczęła obowiązywać od 1 września 2019 r. Stanowi ona wykaz podatników, którzy są zarejestrowanie jako czynni podatnicy VAT, ale także tych niezarejestrowanych czy tych, którzy korzystają ze zwolnienia. Na liście uwzględniani są także podatnicy, którzy zostali wykreśleni lub przywróceni. Głównym zadaniem białej listy podatników VAT, prowadzonej w formie wykazu, jest weryfikacja rachunku bankowego kontrahenta. Lista umożliwia sprawdzenie statusu jako podatnika VAT oraz przekazanie informacji o terminach wykreślania podatników z rejestru VAT lub ich przywrócenia do rejestru.

Jeżeli  wartość transakcji wynosi 15000,00 zł lub więcej , a usługodawca/dostawa ma status podatnika VAT czynnego, przed zrobieniem przelewu należy zweryfikować, czy kontrahent znajduje się na białej liście VAT. Jeżeli płatność w w/w przypadku odbyła się na rachunek spoza białej listy VAT- należy zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego za pomocą druku ZAW-NR.  W przeciwnym wypadku wydatek ten nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu. Obowiązek sprawdzenia rachunku na białej liście VAT spoczywa na podatniku – biuro nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie przelewu, jak również nie sprawdza na jaki rachunek wykonali Państwo przelew. Jeżeli jednak dokonają Państwo zapłaty na rachunek spoza listy- należy koniecznie nas o tym powiadomić.

 

MPP

Mechanizm podzielonej płatności to regulacja prawna, która weszła w życie 1 listopada 2019 roku. Celem wprowadzenia tego mechanizmu było  przeciwdziałanie oszustwom podatkowym, a także zwiększenie transparentności transakcji w handlu online. Płatność za pomocą MPP polega na tym, iż sprzedawca część kwoty za fakturę ( podatek VAT ) otrzymuje na specjalny rachunek VAT. Środkami tymi nie może dysponować w dowolny sposób.

Jeżeli zatem podatnik wystawi fakturę na kwotę równą lub wyższą niż 15000,00 zł ( lub jej równowartość w walucie obcej ) za towary/usługi znajdujące się w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT  jest obowiązany zastosować MPP tj. :

– wystawić fakturę z dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności”

– przyjąć płatność z zastosowaniem MPP

WAŻNE – MPP dotyczy TYLKO transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny, czy zwolniony). Musisz stosować MPP gdy choćby jedna pozycja z faktury dotyczy tzw. towarów i usług wrażliwych znajdujących się w w/w wykazie.

 

Sankcje dla sprzedawcy  – jeżeli naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno – skarbowego stwierdzi, że jako sprzedawca (firma), pomimo obowiązku, nie oznaczyłeś faktury zwrotem „mechanizm podzielonej płatności”, ustali ci dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Będzie to kwota odpowiadająca 30% kwoty podatku VAT z faktury, przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług objętych MPP. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą za te wykroczenie poniosą odpowiedzialność przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym i mogą otrzymać grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych (może być to nawet 5,4 mln zł). Jeśli źle oznaczyłeś fakturę, możesz uniknąć sankcji, jeżeli twój kontrahent (nabywca) opłacając ją, zastosuje podzieloną płatność.

Sankcje dla nabywcy – dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku VAT przypadającej na towaru lub usługi objęte MPP. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, poniosą za te wykroczenie odpowiedzialność przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym i mogą otrzymać grzywnę w wysokości do 720 stawek dziennych (może być to nawet 21,6 mln zł). Jeżeli za fakturę oznaczoną MPP zapłacisz zwykłym przelewem wydatek ten nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu.

 

Podatnik z konta VAT może opłacać :

– podatek VAT należny do urzędu skarbowego,

– składki z tytułu ubezpieczenia społecznego – ZUS i KRUS,

– podatek CIT oraz PIT wynikający z zeznań rocznych oraz zaliczek,

– podatek akcyzowy oraz przedpłaty podatku akcyzowego,

– należności celne,

– dodatkowe zobowiązania podatkowe,

– podatek VAT należny dotyczący WNT paliw silnikowych,

– odsetki za zwłokę w VAT, PIT, CIT, należności celnych, podatku akcyzowym i dodatkowych zobowiązaniach podatkowych.

od 1 lipca 2023 roku:

– podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz odsetki za zwłokę od tego podatku

– podatek od sprzedaży detalicznej oraz odsetki za zwłokę od tego podatku

– opłatę od środków spożywczych (podatek cukrowy) oraz dodatkową opłatę

– podatek tonażowy oraz odsetki za zwłokę od tego podatku

– opłatę za napoje alkoholowe o pojemności nieprzekraczającej 300 ml, dodatkową opłatę oraz odsetki za zwłokę od tych opłat