fbpx
 

KsięgowośćTarcza COVID16 grudnia, 2020by kasia SłomkaTARCZA 6.0 nareszcie podpisana przez Prezydenta

W dniu 15 grudnia 2020 roku  została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowa tzw. TARCZA ANTYKRYZOWA 6.0

 

Jakie formy pomocy są przeznaczone dla osób, których finanse ucierpiały w związku z COVID-19, a w zasadzie wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami ?

UWAGA! Jeśli mowa jest o przeważającym rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD ) 2007  to należy przez to rozumieć przeważający rodzaj działalności wpisany w rejestrze REGON . Jeśli zatem prowadzimy jeden z wymienionych w ustawie rodzajów działalności, ale nie jest on naszym wiodącym- nie spełniamy warunków do ubiegania się o pomoc.

W KS KSIĘGOWOŚĆ oferujemy pomoc przy wypełnianiu wniosków dotyczących poniższych form pomocy – skontaktuj się z nami

 

FORMY POMOCY 

 

POMOC NA DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW

Pomoc ta przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy na dzień 30 wrześnie 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą , oznaczoną według PKD z przeważającym rodzajem działalności : 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,  , 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Jakie dodatkowe warunki należy spełniać?

Przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Ponadto przedsiębiorca ubiegający się o pomoc nie może zalegać z regulowaniem zobowiązań podatkowych, składek ZUS  do końca trzeciego kwartału 2019 roku. Wyjątkiem jest, gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.

Przedsiębiorca nie może spełniać również przesłanek o ogłoszenie upadłości, nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Jaki świadczenia nam przysługują

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000,00 zł do wynagrodzenia jednego pracownika,  uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.  Dofinansowanie jest przydzielane na podstawie umowy zawieranej z Urzędem Pracy  i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Nie otrzymamy wynagrodzenia dla pracownika, którego wynagrodzenie  uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS* , oraz takiego, który został zatrudniony w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

*W III kwartale przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5371,81 zł

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej we właściwym Urzędzie Pracy

 

DODATKOWE JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Pomoc ta przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą , oznaczoną według PKD z przeważającym rodzajem działalności : 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,  86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Jakie dodatkowe warunki należy spełniać?

Przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Zgodnie z ustawą są to osoby, które korzystały ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua.

Jaki świadczenia nam przysługują

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dodatkowe jednorazowe postojowe będzie można składać w ZUS

 

DODATKOWE JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA ZLECENIOBIORCÓW

Pomoc ta skierowana jest do osób,  nieposiadających innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, które zawarły umowę agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług, umowę o dzieło w zakresie:

1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,

4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji,

  1. b) przez przewodników muzeów

Jakie dodatkowe warunki należy spełniać?

Przychód z tytułu umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Umowa cywilnoprawna musiała być zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy.

Jaki świadczenia nam przysługują

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dodatkowe jednorazowe postojowe będzie można składać w ZUS . Osobą wnioskującą jest osoba wykonująca umowę ( np. zleceniobiorca).

 

DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Pomoc ta przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy na dzień składania wniosku roku prowadzili działalność gospodarczą , oznaczoną według PKD z przeważającym rodzajem działalności 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z

Jakie dodatkowe warunki należy spełniać?

Przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Zgodnie z ustawą są to osoby, które korzystały ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua.

Jaki świadczenia nam przysługują

Dodatkowe świadczenie postojowe

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dodatkowe jednorazowe postojowe będzie można składać w ZUS

 

DOTACJA DO 5000 ZŁOTYCH

Pomoc skierowana jest do mikroprzedsiębiorców  i małych przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Zw zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,   86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Jakie dodatkowe warunki należy spełniać?

Przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Ponadto działalność nie mogła być zawieszona w okresie obejmującym dzień 30 września 2020 roku.

Przedsiębiorca powinien posiadać status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy.

Jaki świadczenia nam przysługują

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 złotych , z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacja podlega umorzeniu, jeśli działalność będzie prowadzona przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej we właściwym Urzędzie Pracy

 

ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS

LIPIEC – WRZESIEŃ 2020

Pomoc przeznaczona jest dla płatników składek, którzy na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z  albo świadczącego usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem  79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, albo prowadzącego muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (…)

Jakie dodatkowe warunki należy spełniać?

Przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Ponadto przedsiębiorca musiał być zgłoszony jako płatnik składek na dzień 30.06.2020 roku, oraz złożyć deklaracje rozliczeniowe za okres , za który wnioskuje o zwolnienie ( lipiec –wrzesień)

Jaki świadczenia nam przysługują

Zwolnienie się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

Co ważne- już opłacone składki podlegają zwrotowi.

LISTOPAD  2020

Pomoc przeznaczona jest dla płatników składek, którzy na dzień 30 września 2020 roku  prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według PKD, jako 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

Jakie dodatkowe warunki należy spełniać?

Przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 Roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku.

Ponadto przedsiębiorca musiał być zgłoszony jako płatnik składek na dzień 30.06.2020 roku, oraz złożyć deklaracje rozliczeniowe za listopad br.

Jaki świadczenia nam przysługują

Zwolnienie się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w ZUS w terminach wykazanych w Ustawie

 

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS DLA ZLECENIOBIORCÓW W 2021 ROKU

Pomoc skierowana do zleceniobiorców , którzy zostali wymienieni w art. Zs3 ust 1 Ustawy ( a w moim artykule znajdują się w pozycji „DODATKOWE JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA ZLECENIOBIORCÓW).

Jakie dodatkowe warunki należy spełniać?

Umowa zlecenie została zawarta w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. Łączny przychód z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek nie był wyższy od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS. Zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia

Jaki świadczenia nam przysługują

Zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należnych z tytułu wykonywania tej umowy zlecenia za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. Maksymalną wysokość zwolnienie ustalono na poziomie 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS za każdy miesiąc- od stycznia do kwietnia 2021 roku.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w ZUS NIE PÓŹNIEJ niż 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia.

Co ważne- za w/w osoby należy przesyłać imienne raporty miesięczne.

 

ZWOLNIENIE Z OPŁATY TARGOWEJ

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM „ŚCIĄGAWKĘ” Z WYBRANYCH KODÓW PKD 
47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.32.z działalność taksówek osobowych
49.39.z

55.10.z

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

hotele i podobne obiekty zakwaterowania

56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B ruchome placówki gastronomiczne
56.21.z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.z działalność produkcyjna zwoązana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.z  działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z działalność związana z projekcją filmów
59.20.z  działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z

77.11.Z

działalność fotograficzna

działalność w zakresie architektury

77.21.Z

77.39.Z

79.11.A

79.12.Z

wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

działalność agentów turystycznych

działalność organizatorów turystyki

79.90.A  działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z organizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A nauka języków obcych
85.59 B

85.60.Z

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

działalność wspomagająca edukację

86.10.Z działalność szpitali
86.90.A działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D działalność paramedyczna
90.01 Z wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z wspomaganie przedstawień
90.04.Z działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z działalność muzeów
93.11.Z działalność obiektów sportowych
93.13.Z działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Z pozostała działalność sportowa
93.21.Z działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z brak informacji o takim PDK 2007
96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Podstawa Prawna : Ustawa  z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw