fbpx
 

ABC Podatnika8 grudnia, 2023by kasia SłomkaABC PODATNIKA- SPIS Z NATURY DLA PKPIR

 

SPIS Z NATURY 

 Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązany jest do sporządzenia                          i wpisania do tej księgi spisu z natury. Podatnicy rozliczający się na ryczałcie, obowiązku sporządzenia remanentu już nie mają (chyba, że wyjątkowo planują zmianę formy opodatkowania w 2024 roku z ryczałtu na zasady ogólne – wtedy warto o spis z natury zadbać).

 

Spis z natury obejmuje :

–  towary handlowe

–  materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze

–  półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady

Przedsiębiorca sporządzając spis z natury , powinien również uwzględnić w nim towary stanowiące własność podatnika, ale znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza przedsiębiorstwem, a także towary obce będące w jego posiadaniu. Te ostatnie nie podlegają wycenie – wystarczy jedynie ich ilościowe ujęcie w inwentaryzacji ze wskazaniem, czyją stanowią własność.

 

Spis z natury sporządza się na dzień:

– na dzień 1 stycznia

– na koniec każdego roku podatkowego

– na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego

– w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników

– w razie likwidacji działalności.

– na żądanie naczelnika urzędu skarbowego

Jeżeli rok kalendarzowy jest tożsamy z rokiem podatkowym, nie trzeba sporządzać spisu z natury na dzień 31 grudnia i 1 stycznia- spis sporządzony na koniec roku kalendarzowego jest jednocześnie spisem na początek kolejnego roku.

 

Czy można sporządzić spis z natury na koniec dowolnego miesiąca i kiedy jest to opłacalne

Tak, podatnicy mają prawo do przeprowadzania spisu z natury także w trakcie roku podatkowego. Spis z natury może być przeprowadzany nawet na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Nie ma obowiązku zawiadamiania o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Spis z natury przeprowadzony w trakcie roku może w znaczący sposób wpłynąć na wysokość zaliczki na podatek dochodowy, ponieważ do jej ustalenia bierze się pod uwagę różnicę remanentową. Dzieje się tak np. w przypadku, gdy remanent początkowy jest wysoki, natomiast w trakcie roku nastąpi sprzedaż towarów objętych spisem z natury. Wówczas sporządzając spis z natury można obniżyć zaliczkę na podatek dochodowy już w danym miesiącu, nie czekając do końca roku.

Inna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy zwiększyła nam się znacząco wartość spisu z natury. Wysoka wartość remanentu końcowego może wpłynąć na zwiększenie zobowiązania podatkowego, a nawet spowodować wejście w drugi próg podatkowy. W takiej sytuacji warto sporządzić spis z natury wcześniej niż na dzień 31.12, aby przygotować się na ewentualne zobowiązania podatkowe lub dokonać inwestycji ( np. na koniec listopada danego roku)

JEŻELI MASZ WĄTPLIWOŚCI, CZY SPIS Z NATURY W TRAKCIE ROKU JEST DLA TWOJEJ FIRMY KORZYSTNY- SKONTAKTUJ SIĘ Z KSIĘGOWĄ

 

Dlaczego księgowa nie zrobi spisu z natury

Czasem zdarza się, iż przedsiębiorcy oczekują od księgowej sporządzenia spisu z natury. Jest to możliwe tylko   i wyłącznie wówczas, gdy księgowa w siedzibie firmy liczy faktycznie zgormadzony na magazynie towar- czyli uczestniczy w inwentaryzacji. Jak sama nazwa wskazuje, jest to spis z natury, a nie spis z faktur. W spisie z natury ujmuje się to, co faktycznie znajduje się na tzw. stanie . W trakcie takiego spisu często wychodzą rozbieżności, które należy wyjaśnić i odpowiednio zaksięgować. Ponadto ustawodawca obowiązek przeprowadzenia spisu  z natury  na przedsiębiorcę i to on jest odpowiedzialny za prawidłowe sporządzenie i wycenę spisu z natury. Sporządzenie spisu z natury wyłącznie na podstawie faktur jest błędne i zakłamuje wynik finansowy firmy.

 

Co musi zawierać spis z natury

– imię i nazwisko właściciela oraz nazwę firmy

– datę sporządzenia spisu

– chronologiczną numeracje pozycji i arkuszy

– informacje o spisywanym towarze: jednostka miary, stwierdzona ilość, cena za jednostkę, wartość (ilość x cena)

– podsumowanie spisu z natury

– obowiązkowo klauzulę „Spis zakończono na pozycji …”

– podpisy osób sporządzających spis i właściciela firmy

 

W jaki sposób należy dokonać wyceny spisywanych towarów

– towary i materiały wyceniamy po rzeczywistej cenie zakupu lub według cen rynkowych, jeżeli są niższe na dzień dokonywania spisu. Ważne! Podatnicy VAT czynni wyceniają w cenach zakupu netto, a podatnicy nie rozliczający VAT-u, w cenach zakupu brutto.

jeżeli wyceniamy towar w cenach rynkowych, musimy podać obok rzeczywistą cenę zakupu.

– odpady użytkowe wycenia się według wartości szacunkowej z uwzględnieniem ich przydatności do dalszego użytkowania

– wyroby gotowe, wyceniamy według kosztu ich wytworzenia

Uwaga! Towary częściowo zużyte (np. otwarty szampon, krem itp.) wyceniamy w taki sposób, jakby były nienaruszone.

 

 Wycena spisu z natury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyceny spisu z natury podatnik powinien dokonać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.