fbpx
 

KsięgowośćPIT rocznyrozliczenia roczne8 listopada, 2021by kasia SłomkaNOWY ŁAD -wybrane zmiany w PIT

Ustawa potocznie zwana Nowym Polskim Ładem wprowadza szereg zmian , które są istotne dla wszystkich podatników.

Ustawa nie jest jeszcze aktem obowiązującym, czeka na dokończenie procesu legislacyjnego, jednak postanowiłam opisać w skrócie planowane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, potocznie zwanym PIT. Zmian jest całkiem sporo, poniżej opisane zostały te, które obejmą największą grupę podatników:

 1. Sposób obliczania i likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku. To chyba najbardziej znacząca zmiana dla wszystkich podatników, zwłaszcza tych prowadzących firmy. Wysokość składki zdrowotnej będzie uzależniona od wysokości dochodu – im wyższy dochód, tym wyższa składka do zapłaty. Zniknie też możliwość odliczenia skłądki zdrowotnej od podatku, i ta zmiana dotyczyć już będzie wszystkich. W praktyce oznaczać  będzie to dla przedsiębiorców konieczność comiesięcznego obliczania wysokości składki zdrowotnej. W większości przypadków obowiązek ten będzie ciążył na biurach rachunkowych, a więc księgowych.

Wyjątkiem od powyższej reguły będą osoby rozliczające się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wysokość składki zdrowotnej             wynosić będzie w ich przypadku  :

– 60%  przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 60000 złotych ( na dzień dzisiejszy jest to kwota 307 złotych )

– 100 % przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych od 60000 złotych do 300000 złotych  ( na dzień dzisiejszy jest to kwota 511 złotych )

– 1800 % przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych powyżej 300000 złotych  ( na dzień dzisiejszy jest to kwota 920 złotych )

Jednak i oni, nie odliczą składki zdrowotnej od podatku, tak jak to robili do tej pory.  (W chwili obecnej wszyscy przedsiębiorcy płacą składkę zdrowotną w równej wysokości tj 381,81 zł z czego 7,75 % odliczają od zaliczki na podatek dochodowy ).

 1. Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30.000 złotych. (Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 8.000 zł dla najmniej zarabiających).
 2. Podwyższenie II progu podatkowego do 120.000 złotych. (Obecnie osoby uzyskujące dochód powyżej 85.528 złotych przekraczają tzw. I próg podatkowy).
 3. Ulga podatkowa dla klasy średniej – ulga ma zrekompensować brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku i  będzie przysługiwać tym podatnikom, których roczne dochody mieszczą się w przedziale 68.412-133.692 złotych rocznie. Z tej ulgi nie skorzystają jednak osoby uzyskujące przychody z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło oraz przedsiębiorcy, rozliczający się za pomocą podatku liniowego oraz tzw. ryczałtu.
 4. PIT-0 dla seniorów. Pod pojęciem seniorów ustawodawca rozumie  kobiety, które ukończyły 60 rok życia oraz mężczyzn , którzy ukończyli 65 rok życia. Zwolnione z opodatkowania będą przychody w wysokości nie przekraczającej w roku 85.528 złotych.
 5. PIT-0 dla rodzin 4+. Ulga dotyczyć będzie rodziców, osób pełniących funkcje opiekuna prawnego oraz sprawujących funkcję rodziny zastępczej. Mowa     o rodzinach, w których wychowuje się co najmniej 4 dzieci do 25 roku życia. Z opodatkowania zwolnione będą dochody do wysokości 85.528 złotych. Ulga PIT-0 nie wyklucza odliczenia ulgi na dzieci.
 6. Zmiany w rozliczaniu ulgi na dzieci przez osoby rozwiedzione/pozostające w separacji . Prawo do odliczenia ulgi po 50% będą mieli tylko rodzice sprawujący opiekę naprzemienną lub zamieszkujący wspólnie z dzieckiem. W innych przypadkach prawo do odliczenia ulgi będzie miał rodzic , z którym dziecko mieszka.
 7. Zmiana w uldze dla osób samotnie wychowujących dzieci. Dotychczasowa możliwość odliczenia kwoty ulgi podatkowej w podwójnej wysokości przez osoby samotnie wychowujące dzieci zostanie zastąpiona nową ulgą – odliczeniem od podatku 1.500 zł rocznie.
 8. Wspólne rozliczenie małżonków – z tej możliwości będą mogły skorzystać również osoby, które zawarły związek małżeński w trakcie roku lub których małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego. Oczywiście po spełnieniu ustawowych warunków.
 9. Nowe zasady wykupu samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego na cele prywatne. Dotychczas wykupując auto na użytek prywatny, podatnik mógł go sprzedać bez podatku po upływie 6 miesięcy. Po zmianie przepisów okres ten zostanie wydłużony do 6 lat.
 10. Zmiana sposobu ustalania wartości początkowej składników majątku wprowadzonych do ewidencji środków trwałych. Podstawą wyliczenia wartości składnika majątku, który wcześniej był używany prywatnie, będzie wartość nabycia lub wartość rynkowa, w zależności od tego która jest niższa. Jeżeli wprowadzimy taki składnik do firmy, podstawą naliczenia amortyzacji w większości przypadków będzie jego cena rynkowa ( dotychczas była to cena nabycia środka trwałego ).
 11. Nowe ulgi w PIT oraz rozszerzenie dotychczasowych ulg. Przykładem może być zwiększenie katalogu wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.
 12. Zmiana właściwości Urzędu Skarbowego. Zeznanie roczne będziemy składać do naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania na dzień składania zeznania podatkowego, a nie jak do tej pory- na ostatni dzień roku podatkowego.

To tylko część zmian, które ustawodawca zaplanował w ramach tzw.  Nowego Ładu. W następnym artykule opiszę zmiany dotyczące ” ryczałtowców”.