fbpx
 

Tarcza COVID26 stycznia, 2021by kasia SłomkaTARCZA – odsłona 7.0

Tarcza goni tarczę, była tarcza 6.0 , czas na 7.0

Ponieważ COVID-19 nie odpuszcza, Rząd uruchomił kolejną pulę pomocy dla przedsiębiorców. 
Jakie formy pomocy są przewidziane w ramach w/w tarczy?

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19 przewiduje się następujące formy pomocy:

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OCHORNY MIEJSC PRACY  

 Pomoc ta przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą , oznaczoną według PKD z przeważającym rodzajem działalności : 55.10 Z, 55.20 Z, 55.30 Z, 79.11 A, 79.12 Z. ( ściągawka z wybranych kodów PKD w artykule   )

Jakie dodatkowe warunki należy spełniać?

Przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być  niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 o  co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Świadczenia przysługują na zasadach określonych w art. 15gga tzw. „ ustawy o COVID -19” z dnia 02 marca 2020 roku – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf

Jaki świadczenia  przysługują

Świadczenie wynosi miesięcznie 2000,00 zł do wynagrodzenia jednego pracownika,  uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.  Dofinansowanie jest przydzielane na podstawie umowy zawieranej z Urzędem Pracy

 Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej we właściwym Urzędzie Pracy – do dnia 31.03.2021 roku

 

PONOWNE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Pomoc ta przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą , oznaczoną według PKD :

z przeważającym rodzajem działalności : 47.71 Z , 47.72 Z, 47.81 Z, 47.82 Z , 47.89 Z – dla tych branż ponowne świadczenie postojowe przysługuje jednokrotnie

z przeważającym rodzajem działalności : 49.39.Z, 55.10 Z, 55.20 Z, 55.30 Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11 A, 79.12 Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,  86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29 A, 93.29 B, 93.29 Z, 96.01.Z, 96.04.Z. – dla tych branż ponowne świadczenie postojowe przysługuje maksymalnie dwukrotnie

Jakie dodatkowe warunki należy spełniać?

Przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Jaki świadczenia nam przysługują

Dodatkowe świadczenie postojowe

 Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dodatkowe jednorazowe postojowe będzie można składać w ZUS

 

DOTACJA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW DZIAŁĄLNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pomoc skierowana jest do mikroprzedsiębiorców  i małych przedsiębiorców, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39 Z, 52.23 Z, 55.10 Z, 55.20 Z, 55.30. Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11 A, 79.12 Z, 79.90.A, 79.90 C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Zw zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,   86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Jakie dodatkowe warunki należy spełniać?

Przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Ponadto działalność nie mogła być zawieszona w okresie obejmującym dzień 30 listopada  2020 roku.

Przedsiębiorca powinien posiadać status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy.

Jaki świadczenia nam przysługują

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 złotych , z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej we właściwym Urzędzie Pracy – do dnia 31.03.2021 roku

 

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS

Pomoc przeznaczona jest dla płatników składek, którzy na dzień 30 listopada 2020 roku  prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według PKD, jako :

– 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z – zwolnienie dotyczy składek za miesiąc styczeń 2021 roku

– 49.32 Z, 49.39 Z, 52.23 Z, 55.10 Z, 55.20 Z, 55.30. Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11 A, 79.12 Z, 79.90.A, 79.90 C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Zw zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,   86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. – – zwolnienie dotyczy składek za miesiące grudzień –  styczeń 2021 roku

 

Jakie dodatkowe warunki należy spełniać?

Przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Ponadto przedsiębiorca musiał być zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 01.11.2020 roku, oraz złożyć deklaracje rozliczeniowe za miesiące objęte zwolnieniem najpóźniej do 28 lutego 2021 roku.

Jaki świadczenia nam przysługują

Zwolnienie się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 01 grudnia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 LUB od dnia 01 grudnia 2020 do dnia 31 stycznia 2021  wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za te okresy.

Co ważne- już opłacone składki podlegają zwrotowi.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w ZUS do 31 marca 2021 roku

ROZPORZĄDZENIE WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01 LUTEGO 2021 ROKU – to oznacza, iż wnioski o uzyskanie w/w świadczeń można składać dopiero od tego dnia. Zapraszam oczywiście do „ KS KSIĘGOWOŚĆ” – wypełnimy wnioski „ od ręki”